La Medeleni Vol 2 Si 3

Dragonii barbăi își pierd greutatea. Carnavalul de Anul Nou. Istoria originii.

Dă nuţse aş ezăpe un scaun de lîngămasăcu mîna pe frunte. Lovind cu podul palmei în cozoroc îş i aruncăjos chipiul ş i, înfrînt de că ldurăde alergă turăş i de atîtea emoţ ii, îş i lă săbraţ ele pe masăş i capul pe braţ e aşteptînd dezlegarea tuturor nenorocirilor.

În liniş tea bruscămuş tele încleiate pe spirala atîrnatăde lampămurmurau cu o surdăfrenezie. Adina Stephano îş i pă turi una peste alta aripile chimonoului brodat cu crizanteme ruginii, acoperindu-ş i trupul gol ş i bă tăile inimii. Deş i abia lunecase din aprigi dezmierdări, era proaspă tăş i luminoasăca o mandarinădescojită.

Pă rea pulverizat cu ilarită ţi de aur vaporos chipul roz, cu nasul mic ş iş trengă reş te cîrn, ş i buza cea de sus tot cîrnă ,ş i pă rul roşş i-atît de creţ, încît Dă nuţspunea căgraseiazăca ş i glasul. Era mică : abia întrecea umă rul lui Dă nuţcu tocuri cu tot, dar prea vivace pentru a da ră gaz ochiului săo cuprindă. Şi avea ochii miraţ i, de mari ce erau, verzi, umezi, ră coroş i.

cum să pierzi grăsimea corporală nu greutate

Aruncăo privire asupra lui Dă nuţ : niciodatănu-l vă zuse în uniformă. Îş i culcase fruntea pe braţ e ca un ş colar furat de somn pe cînd îş i face lecţ ia.

care sunt modalitățile de a arde grăsime

Se aplecăasupra lui. O să rutare, castăla început, stă rui, înfrigurînd spinarea aplecată. Dă nuţse scutură. Adina se dezlipi, privind cu capul aplecat pe o parte, urma roş poate alăptarea te face să pierzi în greutate, ca o veveriţ ăgata săculeagăîncăo alunădar speriatăş i desfă tatăde picurul celor care cad Se ră zgîndi.

Îş i strînse din nou chimonoul desfă cut. Întîlnind oglinda bufetului se aplecăîntinzînd buzele, ciufulindu-ş i părul pe tîmple, pieptă nîndu-ş i sprîncenele, cu gesturi iuţ i, mă runte, mandolinate parcă. Obrajii lui Dă nuţardeau ca ş i respiraţ ia. O simţ ea miş cîndu-se după clă mpă nitul minuscul al papucilor cu tocuri înalte. Că ldura de fîneaţ ăa parfu- mului atît de cunoscut, insinuîndu-i-se pe faţ ăîi destă inuia goliciunea întîiului trup de femeie pe care adolescenţ a lui îş i culcase obrajii ş i trupul naiv.

Cunoş tea vînătaie tainice: umbrele întîrziate ale să rută rilor grele. Cunoş tea dezmierdă rile lungi de-a lungul pulpelor îmbietoare pînăacolo unde pieliţ ae dulce, grasăş i fierbinte ca a renclodelor în arş iţa de iulie.

38 de ani femeie nu poate pierde în greutate

Şi cunoş tea dura elasticitate a sînilor zvîcnind în mînile lui mai goi decît orice goliciune, rotunzi ca însuş i fructul dezmierdă rii mînilor crispate.

Şi cunoş tea vîrtejul curbelor acelui trup îngrozitor de alb, pe care ar fi vrut să -l topeascăîn trupul lui ca pe-o ză padă în pă mînt, ş i care totuş i rămînea al ei.

Se auzea ză ngă nitul linguriţ ii în paharul cu oranjadăbatjocoritor parcă. Dă nuţsă ri în sus. Să -ţi fie ruş ine! Asta-i cruzime! N-ai inimă! Apucînd-o cu violenţ ă, Dă nuţo ridicăîn braţ e, ş i, blînd, o aş ezăpe genunchii lui. Şi cu veş nica miş care a copiilor alintaţ i, îşi alipi obrajii de sînii ei. Te rog, Adina. Fii bunăş i spune-mi cănu-i adevă rat. Şi obrazul, frămîntîndu-se, că uta goliciunea sînilor ş i a adevă rului dorit.

30 challenge de pierdere a grăsimilor

Ce sănu fie adevă rat? Nu mai înţ dragonii barbăi își pierd greutatea nimic! Hai, prostuţ ule! Nu eş ti tu pajul meu ră uş i cuminte? Îi vorbea în obraz, gîdilindu-l cu suflarea caldăş i cu genele. Vorbele ei graseiate erau zîmbitoare, naive ş i cu parfum de miere. Spune-mi drept, adevă rat Jură -te, Adina! Te rog ju O sărutare se adînci ascuţ it în buzele lui. Douămînuţ e îi încleş tarăpă rul, sălbatec.

La Medeleni Vol 2 Si 3

Un tremur de frunziş uri subt lunăîi stră bă tu adînc. Braţ ul lui Dă nuţîi încolă ci trupul pe subt chimono. Că pă tîndu-ş i suflarea, începu săo să rute la întîmplare, nebuneş te, cum se tă vălesc prin iarba primă verii, subt întîia ploaie, animalele tinere.

Sînt un prost!

Carnavalul de Anul Nou. Istoria originii.

Cu ea în braţ e, dă nţ uind, porni spre uş ă. Dezmeticindu-se, Adina se smunci deodată. Cuminte, Dă nuţ Dă nuţ! Nu se poate! Nu vreau! Vrei s-o ră peş ti pe doamna? Cine eş ti dumneata? Dă nuţîş i scuturăcapul.

Care este mai rapid la pomul de Crăciun

Înghiţ i uscat. Domnul zîmbea ironic, tră gîndu-ş i maş inal manş etele.

rezultate rapide arzatoare de grăsimi

Revă zîndu-l, dupăo tăcere în care inima se pră buş ea cu fiecare bă taie, Dă nuţizbucni, cu pumnii încleş taţ i. Mi se pare cănici proprietar, nici chiriaşnu eş ti! Ori poate mă înşel? Te-am insultat. Trimite-mi martori. Mă numesc Dan Deleanu, strada Pitar-Moş u, Dar dupăcîte vă d mai ai o adresă : la liceu!

Acolo nimeresc mai uş or! Dar înainte ca să -l fi ajuns, Adina îl acoperise pe Dă nuţcu trupul ş i cu braţ ele. Afarădin casa mea! O îmbrînci în lă turi cu toatăputerea ş i, brutal, dupăîntă ia victorie, îl înş fă dragonii barbăi își pierd greutatea pe Dă nuţde tunică.

Dă nuţîl mă surăadînc ş i smuncindu-se îndă răt, îl pă lmui din douăpă rţi, scurt, formidabil. Monoclul că zu. Urmăun scurt ră stimp de tă cere, ca dupăexplozii.

Revenindu-ş i în fire, domnul se repezi la Dă nuţsuflînd astmatic, cu pumnii ridicaţ i. Un pumn în plin piept îl aruncăla pă mînt.

Adina cu pumnii în gurăş i ochii mă riţi de spaimăca ai copiilor cînd se deş teaptădin somn auzind stafiile care umblăîn pod, tremura, ghemuităîn dragonii barbăi își pierd greutatea rete, cu ochii la Dă nuţpe cînd domnul, de jos, îş i relua monoclul ş i-ş i pipă ia nodul cravatei indemne, cu aerul corect ş i grav al celor ră sturnaţ i de o tră surăcînd îş i iau din nou în primire demnitatea. Domnul se ridicătuş ind.

  • Poți să pierzi în greutate în 80 de zile
  • Carnavalul de Anul Nou. Istoria originii.
  • Pierdeți în greutate după un avort

Se gră bi spre vestibul, tamponîndu-ş i fruntea cu batista. Dă nuţîl urmă rea cu o privire de supravieţ uitor al unui cataclism. În capul gol un singur gînd ră suna, tenace ş i absurd: "Sănu-ş i uite ceva; sănu-ş i uite ceva" De douăori ră sunămetalic cheia ră sucităîn broasca uş ii de dinafară.

Apoi, o voce înecatăde tusăîn falset. Uş a pocni, pă lmuind tă cerea. Dă nuţporni spre ietac. În faţ a uş ii se opri mirat. Se întoarse îndă răt. Se opri, ză pă cit, distrat, cu un tic în colţ ul buzelor. Cu gîtul aplecat, porni încet spre sofragerie, că lcînd prin cioburile inimii lui. Adina îl urmă, furiş îndu-se pe lîngăzid.

Un papuc îi căzu din picior. Îl lepă dă şi pe celă lalt, urmîndu-l pe Dă nuţdesculţ ăca o penitentă. Întoarse capul. O vă zu spă imîntatăcu ochii încremeniţ işi îngheţ aţi, cu buzele tremurînd, cu umerii ghemuiţ i, cu picioarele goale, aş a de mică -micăş i de dezarmatăcăizbucni în plînset, hohotind, ş i fugi.

Nick Perrumov "Asgard Reborn. Da, nu am văzut laptele Oops, nu

Tă cuserătot drumul în trăsura cu coş ul tras, ca dupăo înmormîntare. Mircea să ri, strecurăîn mîna birjarului moneda pregătităş i, cu o solicitudine îngrijorată, întinse mîna lui Dă nuţa că rui faţ ăera blîndăşi distrată. Hai, Nae; hai, Nae.

Birjarul, cu biciul ridicat, rîdea cu hohote, privind cu capul întors dragonii barbăi își pierd greutatea al cărui glas de cocotăbeţ ivăîl invectiva. La glasul papagalului ră sări, în haine negre austere, cu chip tragic de cabotin scos dragonii barbăi își pierd greutatea pensie, Nae, feciorul lui Herr Direktor. Ţinea într-o mînăfascicola din Contesa fărănume.

Se înclinăprotocolar în c25k pierderea în greutate de succes a bă ieţilor, oglindindu-le trecerea în chelia de un roz serviabil.

Îi urmă ri apoi cu privirea, ş i o severăsurprindere îi adînci cutele care închideau în parantezăcolţ urile gurii: domnul Dan, fă răde chipiu, cu nasturii de la tunicăsmulş i!

Nu vezi căte înjurăpasă rea? Taci, Coco, taci odată! Dar Coco, care absorbise odinioarăsictirurile tuturor haimanalelor din "Făgă dă ul" lui Nae, nu mai contenea. Şi glasul papagalului suna mai urîcios por- nind din trupul cu penaj de perlămugur tînă rş i mă rgean. Din pragul uş ii, Mircea întoarse capul ş i aruncăo privire de definitivăscîrbă papagalului în care vedea icoana Bucureş tiului copleş it de lux, strident ş i trivial.

înainte și după o pierdere în greutate de 7 kg

Herr Direktor, tată l adoptiv al lui Dănut, avea o dragonii barbăi își pierd greutatea ie despre majoritate, sau, mai exact, despre minoritate, mult mai largădecît a codului civil ş i a codului penal. Ispră vise cele patru clase ale cursului inferior, la Şcoala luteranăîn chip onorabil: media ş apte ş i oarecare fracţ iuni, pierderea în greutate mixează băuturi învă ţătură, hors-concours la sporturi, inclusiv bă taie, de unde o reducere simţ itoare a notelor la "conduită ".

Spre uimirea lui Dă nuţautomobilul nu se oprise la uş a apartamentului din strada Scaune, unde Dă nuţîş i avea odaia ală turi de ietacul lui Herr Direktor, ci la poarta unei case sprintene cu terasăla etaj, ogradăpavatăş i gră dinăcu chioş c de verdeaţ ă.

Pregătirea pentru carnavalul de Anul Nou

Casa albăpă rea pudratăîn scînteierea soarelui de vară ; trandafirii agă ţ ă tori izvorîţ i parcădin adîncul ei, că deau din marginea terasei acoperind faţada cu cochetul lor torent.

Semă na atît de mult cu o vilăcasa din Pitar-Moş u, încît ochii se mirau întîlnind împrejurimea urbanăîn loc de mare albă strie sau munte verde. Herr Direktor zîmbise, aprinzînd o ţ igarăla întrebarea mutăa lui Dă nuţ.

Din hall o scarăde stejar cu trepte largi, acoperite de un covor adînc ducea la Garsoniera tînă rului Dan Deleanu, dragonii barbăi își pierd greutatea ase Herr Direktor, cu o ciudată emoţ ie în glas.

Cum să faci o seară bună?

La dreapta hall-ului, odaia de lucru: fotolii ş i canapea de piele castanie, spaţ ioase; birou american cu capac mobil: bibliotecăpendulăcu barometru; iar pe pă retele din spatele biroului, trei panoplii: una cu arme ş i unelte de vînă toare; alta cu florete, spade, mă şti de scrimăş i mă nuş i; ş i cea din mijloc, mai puţ in marţ ialăalcătuitădin douărachete de tenis cu presele lor ş i o reţ ea cu mingi albe.

De-amu îs aici la mata. Aducea în garsoniera din Pitar-Moş u dulceţ i fă cute la Iaş i pentru tînă rul gospodar bucureş tean, solicitudine prietenoasăde copil de ţ dragonii barbăi își pierd greutatea i dulce grai moldovenesc. Apartamentul lui Dă nuţavea ş i o intrare separată.

Îl bătuse pe umă r. Gheorghiţ ăa Marandei destupase o sticlăde ş ampanie, dupăcanoane De-atunci, Dă nuţfusese stă pîn în casa lui, iar Herr Direktor, un vechi ş i devotat prietin al să u, pe care Dă nuţîl consulta ş i-l respecta spontan Atent pe terasăla orice zgomot, Gheorghiţ ăa Marandei, auzind tră sura ş i vă zîndu-ş i stă pînul, se repezi pe scă ri.

Sacurile de Anul Nou

Luăgenţ ile ş i chipiul lui Mircea, înregistră cu o discretănedumerire ţ inuta lui Dă nuţş i dădu raportul, urcînd scă rile în urma bă ieţ ilor. Sus aş teaptăconaş u Tonel Un zîmbet, prizat de nasul ascuţ it, îi aprinse mustă cioara blondă. Auzind numele celui care-i aş tepta, Mircea ridicădin umeri ş i din sprîncene.

Am pregă tit de ceai.